Билим берүү программасы боюнча             маалымат

Адистиктин аталышы: 

050709 –    БАШТАЛГЫЧ КЛАССТАРДЫ ОКУТУУ

Квалификация:  Башталгыч класстардын мугалими

050703-   Мектепке чейин билим берүү

Квалификация:  Мектепке чейинки билим берүү

050711-   Социалдык педагогика

Квалификация:  Социалдык педагог 

 

Окутуунун формасы:күндүзгү, сырттан окуу.

Күндүзгү окуу мөөнөтү (очное)

9 класстын базасында  2 жыл 10 ай.

11 класстын базасында  1 жыл 10 ай .

Күндүзгү окуунун акысы 17500сом.

Сырттан окуу мөөнөтүү(заочное)

11 класстын базасында 2 жыл 6 ай.

050709 «Башталгыч класстарды окутуу».

050703 «Мектепке чейинки билим берүү».

Сырттан окуунун акысы 14000сом.

 

Штаттык курам -11 мугалим.

Аныничинен 2 кош жумушчу,

9 мугалим штаттык .


«Педагогика» секциясынын    окутуучулар курамы

Секциянын башчысы: к.филос.н., доцент
Кудабаева ГулираБайдылдаевна
Билими: Жогорку В.В. Маяковский атындагы ККПИ 1982-жылы аяктаган.
    Адистиги: Мектепке чейинки педагогика жанапсихология.
Сейдакматова АкылайЭсенбековна.
Билими: Жогорку ККПИ 1989-жылы аяктаган.
Адистиги: Педагогика жана башталгыч билим берүүнүн методикасы.
Момоконова  Самара Аргынбековна.
Билими:    Жогорку КМПУ 2000-жылы аяктаган.
Адистиги: Башталгыч билим берүүнүн педагогикасы жана методикасы кошумча “ Мектепкечейинки билим берүү педогогикасы жана методикасы”.
Сыдыкова Гүлжан Сатыбаевна.
Билими:Жогорку  БГУ2002-жылы аяктаган.
Адистиги: Социалдык кызмат.Психолог.
Рыскулова  Жайнагүл Добулбековна
Билими: ЖогоркуВ.В. Маяковский атындагы ККПИ 1982-жылы аяктаган.
Адистиги:Мектепке чейинки педагогика жана психология.
Калманова Бүбүсара  БекбаевнаБилими:ЖогоркуТМУ 2011-жылы аяктаган.
Адистиги:Педагогикажана башталгыч билим берүүнүн методикасы.
Арсиева Чолпон Бегалиевна
Билими:Жогорку ТМУ2001-жылы аяктаган.
Адистиги: Башталгыч билим берүү педагогикасы.
Байкеева Асел Бактыбаевна.
Билими: Жогорку  Тал МУ 2014-жылы аяктаган.
Адистиги:Башталгыч класстардын  мугалими.
Абдышова Айпери Анарбековна.
Билими:Жогорку  ТалМУ 2017-жылы аяктаган .
Адистиги:  Педагогика жана башталгыч билим берүүнүнметодикасы.

 “Педагогика” секциясынын негизги максаты  жана милдети болуп, жеткиликтүү билим берүү, педагогикалык илимдер жана кадрларды даярдоо тармагында төмөнкү багыттар менен иш алып барат:

 • кесипкебагытталган таланттуу жаштардын жөндөмдүүлүктөрүн өнүктүрүү максатында  кесиптик кадрларды даярдоо;
 • билимберүүчүлүк иш аракеттерин камсыз кылуу үчүн илимий изилдөөлөрдү жүргүзүү,илимий-методикалык жана окуу-методикалык иштелмелерди иштеп чыгуу;
 • педагогикатармагында кадрлардын кесиптик кошумча билим берүү психологиялык -педагогикалык предметтердин программаларынын комплексин студенттерге жайылтуу;
 •  Секция педагогикалык багыттагы билим берүүпрограммасынын негизинде  “Башталгычкласстарды окутуу” “Мектепке чейинки билим берүү” “Социалдык педагогика”аталышындагы адистиктерде студенттерди даярдайт.

Секциянынокуу-методикалык иштеринин негизги багыттары:

 •          Компетенттүү мамилелердин негизиндеокутуунун максатын, мазмунун, методдорун каражаттарын жана формаларын иштепчыгуу;
 •          Иштелип чыккан окутуунун  программалары билим берүүнүн бардыкдеңгээлдерин ичине камтыйт;
 • Секциядатажрыйбалуу окутуучулар эмгектенишуудо. Алар  Насаатчылык иштерди өркүндөтүү мененусулдук-методикалык иштемелерди активдүү иштеп чыгышууда.  Жаш мугалимдер менен бирдикте  теориялык  билимдерди практика менен айкалыштыруу иштеринжүргүзүшүүдө.
Педагогика секциясынын составы

Окуу процессин уюштурууда төмөнкү документтер бар:

 •         билим берүүнүн мамлекеттик стандарты;
 •         окуу план, жумушчу окуу план;
 •         ОМКлар иштелип чыккан;
 •         педагогика жана башталгыч билим берүүнүнметодикасы адистиги боюнча окуу программасы иштелип чыккан;
 •         окуу методикалык колдонмолор, тесттериштелип чыккан.

Пландалган окуу жүктөмдөрү толугу менен окуу планын жана жумушчу программалардын талабына ылайык аткарылат.

 Секциянын кенешмесинде окутуучулардын пландары, лекция жана практикалык сабактардын тексттери боюнча модулдук суроолор каралат.

Секциянын окутуучулар курамы секциядагы өтүлүүчү сабактарды методикалык жактан камсыз кылууга зор көңүл бурат. Азыркы учурда секциянын окутуучулары тарабынан 44 предметтен жумушчу программа 2 предметтен курсттук иштин методикалык көрсөтмөсү (окуу планы боюнча) иштелип чыккан.

      Мындай ийкемдүү структура студенттерге окуп жаткан дисциплинасын туура тандоого гана шарт түзбөзстөн, алардын жалпы билим деңгээлин көтөрүп, жыйынтыгында эмгек ишмердүүлүгүнүн жөндөмдүүлүгүн жогорулатат.

Илимий макалалар Бишкектин ЖОЖдорунун, ошондой эле Тал МУнун илимий эмгектеринин жыйнактарына чыгууда.

 Усулдук методикалык куралдар жана илимий макалалар

Авторлор (түзүүчүлөр) Аталышы жылы
1. Момоконова С.А. окутуучу “Этнопедагогика” (практ саат) Көлөмү 4 б.т. 2015-2016 – о.ж.
2. Кудабаева Г.Б. филос.и.к., доцент   «Мектепке чейинки педагогика» боюнча курстук ишти аткаруу үчүн методикалык көрсөтмө Көлөмү 2 б.т. 2016-2017 – о.ж.
3. Момоконова С.А. окутуучу “Педагогика” боюнча курстук ишти аткаруу үчүн методикалык көрсөтмө Көлөмү 2 б.т. 2016-2017 – о.ж.
4. Кудабаева Г.Б. филос.и.к., доцент Сейдакматова А.Э. окутуучу Кенже мектеп окуучуларына педагогикалык практика боюнча методикалык курал (Студент-практиканттар үчүн) Көлөмү 4 б.т. 2016-2017 – о.ж.
5. Кудабаева Г.Б. филос.и.к., доцент Сыдыкова Г.С. окутуучу Мектепке чейинки мекемелерде педагогикалык практика боюнча методикалык курал (Студент-практиканттар үчүн) Көлөмү 4 б.т. 2016-2017 – о.ж.
6. Момоконова С.А. окутуучу Кудабаева Г.Б. филос.и.к., доцент Педагогикалык чыгармачылыктын өзгөчөлүктөрү Илимий макала Көлөмү 0,3 б.т. 2016-2017 – о.ж.
7. Кудабаева Г.Б. филос.и.к., доцент Сейдакматова А.Э. окутуучу Балдардын жаш курактары боюнча көңүл буруу процессине мүнөздөмө Илимий макала Көлөмү 0,3 б.т. 2017-2018 – о.ж.
8. Кудабаева Г.Б. филос.и.к., доцент Сыдыкова Г.С. окутуучу Сабакка психологиялык анализ берүү Илимий макала Көлөмү 0,3 б.т. 2017-2018 – о.ж.
9. Кудабаева Г.Б. филос.и.к., доцент Момоконова С.А. окутуучу Курактык өзгөчөлүктөрго карата тарбиялык таасирлер Илимий макала Көлөмү 0,3 б.т. 2017-2018 – о.ж.
10. Кудабаева Г.Б. филос.и.к., доцент   «Коррекциялык педагогика» боюнча окуу китеби Көлөмү 9 б.т. 2017-2018 – о.ж.
11. Кудабаева Г.Б. филос.и.к., доцент Сыдыкова Г.С. окутуучу Коррекциялык иштер боюнча методикалык сунуштар Көлөмү 2 б.т. 2017-2018 – о.ж.
12. Кудабаева Г.Б. филос.и.к., доцент Сыдыкова Г.С. окутуучу Психологиялык түшүнүктөр боюнча сөздүк (методикалык колдонмо) Көлөмү 2 б.т. 2017-2018 – о.ж.

Башка окуу мекемелери менен байланыш.

“Педагогика”  секциясы Талас  шаарынын, Талас, Кара-Буура, Манас, Бакай-Ата райондорунун мектептери менен дайыма байланышта. Көпчүлүк мектептерге  педагогикалык практиканы өтүү боюнча келишимдер түзүлгөн.

Адистердин практикалык даярдыгынын негизинде И. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети, Ж.Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университети менен тыгыз байланышта иштер жүрүп жатат.

Акыркы үч жылда китепканалык фонд эл аралык уюмдардан алынган гранттын эсебинен жана колледждин атайын каражаттары менен зарыл жана кошумча адабияттар менен толукталып жатат. Белгилей кетүүчү нерсе сатылып алынган адабияттар окутуучулар менен студенттердин керектөөсүн канаттандырат.

БАШКЫ БЕТКЕ КАЙТУУ