Изабаева Индира Кенжебековна секция башчысы
Секция төмөнкү адистикти даярдайт:
080110 «Экономика  жана бухгалтердик эсеп »
030505 «Укуктаануу»

Күндүзгүокуумөөнөтүү(очное)
9 класстын базасында 1 жыл 10 ай
11 класстын базасында 2 жыл 10 ай
Күндүзгү окуу мөөнөтүү(очное)
3 жыл 10 ай
Күндүзгү окуунун акысы 17500сом

Сырттан окуу мөөнөтүү(заочное)
2 жыл 4 ай
Сырттан окуунун акысы 16000сом
Штаттык курам -19 мугалим
Аныничинен 6 кош жумушчу
13 мугалимштаттык .