Билим берүү программасы боюнча маалымат

Адистиктин аталышы

050303- ЧЕТ ТИЛИ

Квалификация: Чет тили мугалими

Окутуунун формасы: күндүзгү

Күндүзгү окуу мөөнөтү (очное)

9 класстын базасында 2 жыл 10 ай

11 класстын базасында 1 жыл 10 ай

 Күндүзгү окуунун акысы 17500 сом

Штаттык курамы – 16 мугалим

Штаттык— 12 мугалим

Кош жумушчу— 4 мугалим

Гуманитардык дисциплиналар секциясынын окутуучулары окуу процессинде төмөндөгү негизги максаттарды алдыга коюу менен иш алып барышат.

Гуманитардык дисциплиналар секциясынын негизги максаттары:

1.Окуу — усулдук көрсөтмөлөрдү иштеп чыгуу жана аларды колдонуу.

2.Окутуучулардын негизги илимий — теориялык жана методикалык деңгээлин көтөрүү.

3. Компетенттүү мамилелердин негизинде студенттердин билимин модулдук- рейтинг системада баалоо жана  анын методдорун иштеп чыгуу.

ОКБББнын Гуманитардык дисциплиналар  секциясы 2009 — 2010 — окуу жылында негизделген. Секцияда окутуу — усулдук, уюштуруу — усулдук, илим — изилдөө жана тарбиялык иштер боюнча иш пландары түзүлүп, алардын негизинде иш жүргүзүлөт.

                             Секциянын жамааты

Секциянын жалпы окутуучулары окуу жайдын өнүгүшүнө бүт аракетин жумшап, кесиптик окуу жайдын талаптарына жооп берүүсүнө көңүл буруу менен студенттерге илимий негизге таянып, кызыктуу лекцияларды окууга жана  практикалык сабактарды интерактивдүү методдор менен жеткиликтүү кылып  окутууга аракеттенишет. Окутуучулар бул иштердин негизинде  илимий-көрсөтмөлөрдү иштеп чыгууга жетишүүдө.

Секциянын түптөлүшүнө  Жазуучулар союзунун мүчөсү Бекназарова Касиет  Бекназаровна, Билим берүүнүн мыктысы Аязбекова Амангүл Дүйшенбековна, Байдөөлөтов Майрамбек Караевич, Жоробекова Бактыгүл Советбековна, Осмоналиева Жаркын Бейшенбековна, Ибраимова Аида, Казыбаева Нурзат Советбековнанын салымдары чоң. Өз учурунда секцияга тиешелүү иш кагаздарын, окуу жана тарбиялык иштеринде алгылыктуу иштерди жасап келишкен деп белгилеп кете алабыз.

Азыркы күндө  жалпы 16 окутуучу эмгектенет, анын ичинен  4 кош жумуш аткаруучу.  

Секция башчысы:  А.Д. Аязбекова
Билим берүүнүн мыктысы
Билими: Жогорку. КЖПИ 1980-жылы аяктаган
Адистиги:Немис жана англис тили мугалими
Резюме
Б. С. Жоробекова окутуучу, магистр
 Билими: Жогорку. КГПУ 1997-жылы аяктаган
КГНУ 1999-жылы аяктаган
  Адистиги:Кыргыз тили жана адабияты  мугалими; тил илими багыты боюнча магистр
Резюме
М.С.Назаралиева окутуучу
Билими: Жогорку. КМУУ 1991-жылы аяктаган
Адистиги: Кыргыз тили жана адабияты мугалими
  Резюме
К.К.Алымкулова окутуучу
Билими: Жогорку ТМУ 2009-жылы аятаган
Адистиги: Кыргыз тили жана адабияты мугалими
Резюме
Ж.Э. Аттокурова окутуучу
Билими: Жогорку ТМУ 2004-жылы аяктаган
Адистиги: Кыргыз тили жана адабияты мугалими
Резюме
А.Б. Дооронова окутуучу
Билими: Жогорку ТМУ 2005-жылы аяктаган
Адистиги: Кыргыз тили жана адабияты
Резюме
М.К. Байдөөлөтов окутуучу
Билими: Жогорку. Магнитогорск МГПИ 1991-жылы аяктаган
Адистиги: Орус тили жана адабияты мугалими
Резюме
А.Ш. Омурбаева окутуучу
Билими: Жогорку БГУ  2000 –жылы аяктаган
Адистиги: Орус тили жана адабияты мугалими
Резюме
Ж.Б.Осмоналиева окутуучу
Билими: Жогорку. БГУ 2001-жылы аяктаган
Адистиги: Орус тили жана адабияты мугалими
Н.К.Аскарова окутуучу
     Билими: Жогорку. ТМУ 2009-жылы аяктаган
Адистиги: Орус тили жана адабияты мугалими
Резюме
А. К. Рыскулбекова окутуучу
Билими: Жогорку ТМУ 2004-жылы аяктаган
Адистиги: Англис тили мугалими
Резюме
Н.Б.Орозумбетова окутуучу
Билими: Жогорку ТМУ 2009-жылы аяктаган
Адистиги: Англис тили мугалими
Резюме
Ф.А.А  
1. Аязбекова А.Д. Окутуучу
2. Жоробекова Б.С. Окутуучу, магистр
3. Назаралиева М. Окутуучу
4. Алымкулова К. Окутуучу
5. Аттокурова Ж.Э. Окутуучу
6. Доороанова А.Б. Окутуучу
7. Байдөөлөтов М.К. Окутуучу
8. Омурбаева А.Ш. Окутуучу
9. Осмоналиева Ж.Б. Окутууучу
10. Аскарова Н.К. Окутуучу
11. Рыскулбекова А. Окутуучу
12. Орозумбетова Н. Окутуучу

                   Секциясынын окуу иштери боюнча иштери:

Гуманитардык дисциплиналар секциясы окуу планына ылайык чет тили жана китепкана адистигин даярдайт. Окутуучулар тарабынан типтүү программалардын негизинде окуу-усулдук комплекстер, жумушчу программалар иштелип чыккан. Студенттерге кыргыз, орус жана чет тилдери менен кыргыз тили жана кыргыз адабияты, орус тили жана орус адабияты, чет тили (англис тили) сабактары боюнча билим беришет.

        Секцияда окутуучулар тарабынан күндүзгү окуу бөлүмү үчүн 17, сырттан окуу бөлүмү үчүн 10  жумушчу программа, тесттер, экзамендик билеттер даярдалып,  интерактивдүү усулдардын негизинде билим беришет. Секциянын окутуучулары жыл башында түзүлгөн графиктин негизинде университеттин жана колледждин алкагында ачык сабактарды өтүшөт. Ошондой эле билимдерин жогорулатуу максатында квалификацияларын жогорулатып, сертификаттарга ээ болуп  турушат.

Жаш окутуучу Казыбаева Нурзат Erasmus Mundus программасынын алкагында республикалык жана эл аралык деңгээлде Европанын университеттеринен  өз билимин жогорулатып келген.

               Секциясынын окуу-усулдук иштери:

Секциянын окутуучулары тарабынан окуу — усулдук иштердин негизинде  окутуучулардын илимий — теориялык жана методикалык деңгээлин көтөрүү максатында  2017 — жылдын 17 — июнунда «Билим —  кенч, эмгек анын ачкычы» деген темада жана 2018-жылдын 19- апрелде “Окуу көндүмдөрүн үйрөнүүнүн негиздери” аттуу темадагы тренинг- семинарын  жогорку деңгээлде өткөрүштү.

 Секциянын илимий-изилдөө иштери:  

Секцияда илимий-изилдөө иштери боюнча илимий изилдөөчү С. Тагайкулова  илимий иштеринин темаларын бекитип, азыркы күндө  анын үстүндө иштөөдө. Ошондой эле секциядагы окутуучулардын илимий макалалары  жарык көрүүдө.

  Алардын илимий макалалары Бишкектеги ЖОЖдорунун, ошондой эле ТалМУнун илимий эмгектеринин жыйнактарында чыгып келет.

п.п.   Иштин аталышы Окуу куралы Усулдук курал Монография     Чыккан жылы   Көлөмү (б.т)   Авторлош  
                                       С.Тагайкулова
1 МУ по грамматике английского языка для студентов 1-го курса технических специальностей Усулдук колдонмо   2011г 4(б.т)  
2 Методическое указание по  грамматике английского языка   для студентов  1-  курса всех специальностей. Усулдук колдонмо   2012г 4(б.т)  
3 Методическое указание по  грамматике английского языка   для студентов  1-  курса всех специальностей. Усулдук колдонмо   2013г 4(б.т)  
4 Методическое указание по  грамматике английского языка   для студентов  1-  курса всех специальностей Усулдук колдонмо   2016г   5(б.т)  
5 МУ для студентов- заочников инженерных специальностей по дисциплине «Английский язык» Усулдук колдонмо   2014г 4(б.т)  
6 Методическое указание  по выполнению самостоятельной работы  для студентов направления  экономика и управления на предприятии по дисциплине «Английский язык» дневной ,заочной формы обучения. Усулдук колдонмо   2015г 5(б.т)  
7. Методические указания  по дисциплине «Английский язык Усулдук колдонмо   2016 4(б.т) Сатаева Г.
8. Методическое указания по выполнение дипломных работ Усулдук колдонмо   2016 2(б.т) Сатаева Г
Аталышы Чыккан жылы, орду Адрес Web страницы  статьи, внесенной в базу данныхWeb of Science, Scopus, РИНЦ Авторлош
                                                      С.Тагайкулова
1. Преимущество использования ТСО при обучении студентов иностранному языку в неязыковых ВУЗах 2009 Талас. Жыйнак  ТалМУ    
2. Обучение студентов неязыкового ВУЗа иностранному языку через аудирование 2010Талас Жыйнак  ТалМУ    
3. Балдарды тарбиялоонун манызы   2011Талас Жыйнак  ТалМУ    
4. Говорение как цель обучения 2011Талас Жыйнак  ТалМУ    
5. Основные черты урока иностранного языка 2012Талас Жыйнак  ТалМУ    
6. Гуманизм идеясынын тарыхый баскычтары 2012Талас Жыйнак  ТалМУ    
7. Проблемы гуманизма в общеобразовательных школах 2013Талас Жыйнак  ТалМУ    
8. Влияние социально-психологического положение климата на школьников 2014Талас Жыйнак  ТалМУ    
9. ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА (АНГЛИЙСКОГО) В ВУЗАХ И ШКОЛА Новый университет. Серия: Актуальные проблемы гуманитарных и общественных наук. 2017.№ 3-4 (72-73). С. 18-20. РИНЦ   http://www.universityjournal.ru Акынбекова А
10. ИДЕИ ГУМАНИЗМА В ОБРАЗОВАНИИ Новый университет. Серия: Актуальные проблемы гуманитарных и общественных наук. 2017.№ 3-4 (72-73). С. 21-24. РИНЦ   http://www.universityjournal.ru Сатаева Г
11. Произведения  Чингиза Айтматова в критике  немецких  ученых Новый университет. Серия: Актуальные проблемы гуманитарных и общественных наук. 2016.№ 11-12 (68-69). С. 84-89 РИНЦ http://www.universityjournal.ru  
12. Роль предлога в конструкции вынужденного движения  в английском и русском языках в аспекте грамматики Илим жана билим Жарчысы РИНЦ http://www.universityjournal.ru Казенова Ж
13. Ч.Айтматовдун чыгармалары аркылуу жаштарга нравалык таалим – тарбиянын  берилиши

Известия Вуза РИНЦ Мураталиева А
                                  А.Д.Аязбекова
1. “Ч,Айтматовдун  “Кылым карытар бир күн” романындагы маңкуртчулук  темасынын интепретацияланышы” Вестник вуз Кыргызстана № 10 2018- жыл    
                                Б.С. Жоробекова
1. «Кыргыз тилиндеги кош сөздөрдүн сөз түркүмдөрү боюнча бөлүнүшү» ТалМУнун илимий — тажрыйбалык конференциясынын жыйнагы . 2014-жыл    
2. «Т. Сатылганов — көп кырдуу акын»  Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин «Жарчысы» журналы. Атайын чыгарылыш 2015-жылы    
3. “Ч. Айтматов жана адамзат темасы” Вестник вуз Кыргызстана № 10 2018-жыл    

            Гуманитардык дисциплиналар секциясынын студенттерди тарбиялоо иштери:

             Секциянын окутуучулары Аскарова Назира КА-1-18 группасына жана Орозумбетова Назира КР-1-18 группаларына куратордук иш алып барышууда. Кураторлор планга ылайык группадагы студенттер менен окуу жай тарабынан бекитилген маданий иш — чараларга активдүү катышып жана аларды өздөрү да  өткөрүп келишет.

Алсак,  КА-1-18 группасы окуу жайда уюштурулган  “Күзгү бал” конкурсунда “ханзаада жана каныша” номинациясына ээ болушту.

Ошондой эле секциянын окутуучулары студенттер менен бирге маданий-массалык иш-чараларга катышып  келишүүдө.

Биздин окутуучулар Талас шаарында 2018-жылы 9-май күнү өлбөс полктун катарында жүрүшкө катышышты.

Ч. Айтматовдун 90 жылдыгына карата  “Ч.Айтматовго таазим” аттуу иш чарада.

  Ошондой эле секциянын окутуучулары студенттер менен бирге маданий-массалык иш-чараларга катышып, байгелүү орундарга да ээ болуп  келишүүдө.

 Гуманитардык дисциплиналар секциясынын материалдык-техникалык жабдылышы

     Гуманитардык  дисциплиналар секциясына 3 предметтик жана 1 усулдук кабинети тиешелүү. Предметтик кабинеттерге: кыргыз тили жана кыргыз адабияты, орус тили жана орус адабияты, англис тили кабинеттери. Алар  эстеткалык жактан талапка ылайык жабдылып, предметине жараша стенддер илинген. Ал эми англис тили кабинетинде сабактарда колдонуу максатында телевизор жана  DVD техникалык  каражаттары бар. Аудиторияларда   студенттер үчүн парталар, окутуучу үчүн отургучтар, доска илинип  коюлган. 

Ал эми окутуучулар үчүн уюшулган усулду кабинети да эстетикалык жактан талапка ылайык жабдылып, иш кагаздарына керектүү материалдар,папкалар, портфолиолор, буклеттер жана интернет түйүнү менен туташтырылган  2 комьпютер принтери менен жайгаштырылган.

Кесиптик билим берүү окуу жайынын окутуучулары жана студенттери үчүн   китепкананын фонду зарыл жана кошумча адабияттар менен толукталууда. Андан Гуманитардык дисциплиналар секциясынын окутуучулары  жана чет тили адистигинин студенттери пайдаланышып келишүүдө. Мындан тышкары студенттер  окуу жайдын интернет түйүнүнө кошулган 3 компьютердик класстардан да керектүү материалдарын ала алышат.

Гуманитардык дисциплиналар секциясынын башка окуу мекемелери менен байланышы

Гуманитардык дисциплиналар секциясы  илимий жана окуу иштери боюнча  Талас шаарынын, Бакай-Ата, Кара-Буура, Манас райондорунун мектептери менен тыгыз байланышта. Бул мектептер менен студенттердин педагогикалык практикасын өтөөсү боюнча келишимдин негизинде иш жүргүзүшөт.